"Jichhrmax Janqu Laram Jaqi Wayur luqtawiyapxi. Ukatx Chukiyawu taypit Zona Surkamaw saratni. Pusi puri chiqaniwa, 2.600 metro jachawa."