Image Markar Arxatir Kamanan Twitter janjapa / Jamuqa: BTV

Jilïr Irpirin Silt’up lunthatawiyapxatayna, jichhaw ukxat yatxatasiski, sasaw Markar Arxatir Kamanax @mindefbolivia Twitter janjapan jichhür yatiyawiyi.

Bolivia Qullqi Utaw uka silt’x imañapa, kuna pachati kuna amtañas utjki ukjakiw palla pallanakar churata, sasins qhanancht’atarakiwa.

Uka pachparakiw, juk’amp jayp’ux jatxataskan ukxatx yatiyasipkäwa, sasins Markar Arxatir Kamanax sawiyarakiwa./RAR