Image Valentín Roca, Yatichañ Sullka Kamana

Chukiyawu, 2018 maran anata phaxsit 28 urükipana (BTV).- Yatichañ Kamanankirinakax anata phaxsit 28 urükipanw yatiqañ yänak apthapiñ qalltapxani, jallump jan walt’äwin jikxatasipki jupanakaruw ukx apayapxani.

Llätunk departamentonw yatiqañ irptañawjan uka yänak churapxaspa ukhamarakiw Yatichañ Kamana Utansa, Chukiyawun Arce jach’a thakhipana.

“Jan yapun, jan achun uñjasiwiyapki taqi jupanakax janiw wawanakapatak alañ atipkiti”, sasaw tata Valentín Rocax yatiyawiyi, jupax Yatichañ Sullka Kamanarakiwa.

Ukhamatw, jupa Sullka Irpirix markachirinakar yanapañatak yänak puriyapxañap mayiwiyi, khithinakati jallump jan walt’äwir purt’asiwiyapki jupanakar yanapt’añataki./RAR