Image Carlos Villegas sutin yatiqañ uta / Jamuqa: BTV

Jichhürux, Evo Morales Jilïr Irpirix Carlos Vilegas sutin yatiqañ utwa Villa Tunarin luqtawiyi, Qucha Pampa ch’umi uraqina. Ukanx 30 wayna tawaqu yatiqiriw yatiqapxani. Uka yatiqañ utx “Boliviax Mayjt’askiwa, Evox Phuqhiwa” qulqimpiw lurayapxatayna. Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) uksankirinakaw lurayatayna ukhamarak 634 waranq waranq boliviano qullq 200 kunayman irnaqañ sartayañatak churatayna: anatañataki, yatiqañataki, markachirir yanapañataki, k’umar jakañataki ukhama, yaqhanakas utjarakiwa.

Uka yatiqañ utax pä altus utaniwa, 15 yatichañ utaw utji ukhamarakiw físicampit químicampit yatxatañ utas, k’ullu khuchhuñawjas, k’añask askichañxat yatiqañ utas, phayañ utas, atamir utas utji. Irpirimp yanapiripamp irnaqapxañapatakix utanakax utjarakiwa. Usurmuktat yatiqirinakatakix sarnaqañ chiqanakaw utji, Anatañ munirinakatakix anatañ chiqas utjarakiwa.

“Aka yatiqañ utampix Carlos Villegas jilatar yäqatawa”, markasanx irnaqäwinak yatichir utanakaw munasi, sasaw Jilïr Irpirix sawiyi.

Uka pachparakiw, tata Moralesax kunjams jichhax yatichirinakax irnaqapxi ukxat arsuwiyi. Wayna tawaqunakan jan apnaqayasipxañapatakiw irnaqi sawiyiwa. “Markan mayacht’asitapatw jan yaqhanakax markasamp qullqichäwisamp jan apnaqxapxiti. Yatiñ jan mayt’asiñax utjaskakiwa, ukx yatiqasakiw jan mayt’asxañäniti. Munat yatichirinaka, jumanakaw jan mayt’asiñatakix yanapt’apxañama”, sasaw Jilïr Irpirix arsuwiyi./RAR