Image P'utuxsin luqtat yänaka (Jamuqa: BTV)

Qullañ P’iqichirix 800 yatxatañ qullwa P’utuxsin luqtawiyapxi, ukampiw GeneXpert ukanx COVID-19 usuninakat jank’ak yatxatapxani, yamakis 826 irnaqiriw P’utuxsin qullañ utanakar khithata, qullanakas puriyatarakiwa.

“P’utuxsi markachirinakatakix wali kusiskañawa. P’utuxsi jach’a markan yatxatañ utar qullanak puriyapxatapax kusiskañawa. Jichhaw nayraqatx puriyapxi, apanisipkakiniwa. Anchhax 800 yatxatañ qullaw luqtatäski, ukampix jank’akiw yatxatañ utan irnaqatäni” sasaw tata Gonzalo Barrientox arsuwiyi, jupax Unidad Demócrata (UD) diputadorakiwa.

Nayrïr simanaw, Eidy Roca, Qullañ P’iqichirix mara t’aqa phaxsit 06 uru saraqañapkamaw qullanakax purini, ukhamarus juk’amp nayra puriyaniñatakiw irnaqapxäxa sasin sawiyi, ukatw jichhürux P’utuxskam puriyawiyapxaraki. Jichhax markasanx 700.000 yatxatañ qullaw utji, irpirinakax kunayman chiqan ukx lakirapxani, sapa 15 uruw P’utuxsirux puriyatäni sawiyiwa.

826 irnaqiriw P’utuxsi departamenton COVID-19 usuninakar qullapxañapatakix utjani, jichhürpachaw irnaqirinak utjañapatakix jawillt’äwix uñt’ayatäni, jichhürpachaw irnaqirinak katuqañatakix irnaqatäni, qullirinak katuqañataki, yanapirinaks ukhamaraki sasaw tata Barrientox arsuwiyi. Ikiñanakamp makinanakamp yaqha yänakampis puriyatarakiwa sasins arsuwiyarakiwa./RAR