Image Q´ara Q´ara irpirinaka (Jamuqa: BTV)

Qucha Pampa jach’a marka irpirinakax 0850 Kamachw rixt’awiyapxi, ukatw Q’ara Q’arankirinakax jan t’unanak q’ipiñ thakhx wasärmatpach jark’antxapxiti; uka kamachinx, 50% iraqatw uka municipionx 60.000 utjäwinkirinakax umat payllapxani sasaw sixa, janirakiw umat pist’ayañas utjkaniti siwa.

“Uka kamachimpix janiw ‘Zona Sur’ ukankirinakaruk yanapatäkaniti jan ukax SEMAPAx jan uma puriyki uka chiqanakaruw ukamp yanapatäni. Ukhamax aka kamachix amtaskayawa. Walja jaqiruw aka kamachimpix yanapatäni, juk’ampis Q’ara Q’arankirinakaru” sasaw mama Rocío Peñarandax yatiyawiyi, jupax Qucha Pampa Alcaldíanrak kamachinak uñakipas irnaqi.

Q’ara Q’arankirinakax kimsa uruw thakhx jark’antawiyapxi, jupanakax Qucha Pampa irpirinakaruw amtanak phuqhapxañap mayiwiyapxi, jakapktha ukjanakarux umax purpan sasaw sawiyi. Ukhamïpanx wasürux uka amtanakx phuqhayawiyapxiwa. José María Leyes irpirix uka amtanak phuqhañatakiw mä kamach rixt’awiyi. “Kamachix iyawsasin ukax thakhx janiw jark’antxapxäti sasaw sapxtha, phuqhapxäwa” sasaw Q’ara Q’ara markachirinakan irpiripax arsuwiyi.

Uka kamachimpix 60.000 utjäwiruw yanapt’atäni. “Niya 60.000 utjäwiw sasaw amuyasipktha. Mä juk’ampiw qullqix munasispa. Qawqha utjäwiy aka amtampix COVID-19 usu utjkipan yanapayasiñ munapxchini. Ukhamax aka kamachix jay apnaqañatakiwa” sasaw tata Edwin Paredesax yatiyawiyi, jupax Alcaldíanrak irptaski./RAR