Image Yanap katuqasirinaka (Jamuqa: Llika)

Qharüruw 500 waranq Universal yanapt’ax markaspachan churañ qalltatäni, 50 maraninakat 60 maraninakkamaw nayraqat katuqasipxani, jan jaqin phuqhthaptapxañapatakiw ukham luratäni sasaw sawiyi, sasaw Qullqichäw Apnaqañ P’iqichirix yatiyawiyi.

Markachirinakax jaqi chimpu jakhuparjamaw simananx mä kut mistupxaspa, ukhamarjamaw yanapt’ax churatäni sasaw qhanancht’awiyi. Aka phaxsit 12 uru saraqkan ukjatpachw khithinakati 40 maranit 49 marankamäpki jupanakax payllasipxarakini, 50 maranit 60 maraninakkamaw ukürunakax payllasisipkakispawa sasaw qhanancht’awiyi.

Khithinakati 30 maranit 39 marankamäpki jupanakax aka phaxsit 19 uru saraqkan ukjatpach payllasipxaspa, nayrïr payllasirinakamp payïr t’aqankirinakampix payllasisipkakispawa. 20 maranit 29 maraninakkamax aka phaxsit 26 uru saraqkan ukjatpach payllasipxani, nayrïr t’aqankirinakamp payïrinkirinakamp kimsïrinkirinakampix katuqasisipkakispawa.

18, 19 maraninakax mara t’aqa phaxsit 2 uru saraqkan ukjatpach yanapt’ mayisxapxarakispa, mayninakax payllasisipkakispawa.

Yanapt’ katuqasiñatakix akhamanakaw munasi: jaqi chimpuw apasiña jan ukax palla pall utan katuqasit panka jan ukax pasaporte jan ukax k’añask apnaqañatak iyawsat laphi.

https://www.boliviasegura.gob.bo/ uka llika chiqaruw mankachirinakax Universal yanapt’ katuqasipxaspat janich uk jiskht’asiñatak mantapxaspa, jan iyawsatäpki jupanakax yatiyäwinakap apayasaw uka pachpa chiqan askichayapxaspa sasaw sawiyi.

Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) ukan yatiyäwinakax utjki ukarjamaw payllasirinakan yatiyäwinakapax yatxatatäni sasaw sawiyi.

Familia, Canasta Familiar yanapt’anak katuqasirinakax janiw Universal yanapt’ katuqapkaspati, janirakiw irpirinakamp irnaqirinakasa, rentanak katuqasirinakasa sasaw arsuwiyi.

Khithinakati marka irpirinakamp qullqichañ utanakampin irnaqapki jupanakax janirakiw katuqasipkaspati, anata phaxsin Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ukar qullq churawiyapki ukaw yatxatatäni, ukhamarakiw irnaqayirinakax utatak 2% qullq churawiyapki ukasa.

Payllasiñatak jan iyawsatäpki jupanakax payllasipxan ukax mutuñ utar jist’antañatakiw taripayatäni, pä kuti katuqasirinakarux taripayatarakikïniwa sasaw qhanancht’awiyi./RAR