Image Churat qullanaka (Jamuqa: BTV)

Jorge Lozada, Aduana irpirix qullanakw VIH/SIDA usutanakatak jichhürux Jilïr Irpirir Yanapirir churawiyi, uka qullanakax kunayman qullañ utanakaruw lakiratäni.

“Pusi tonelada qullaw churatäski, uka qullax jaytarpayatawa. Ukatw Aduanankirinakax 615 kamachi phuqhasax Jilïr Irpirir Yanapirir akham churapxiristha” sasaw tata Lozadax arsuwiyi.

COVID-19 usuw sarnaqaski, ukhamarus janiw yaqha usuninakatx armasiñasati, VIH/SIDA usuninakats yaqhanakatsa sasaw sawiyi, ukatw uka qullanakx lakirasiñapatak churawiyapxaraki.

Churawiyatäki uka qullanakax 140.000 waranq dólar chaniniwa, sasaw tata Lozadax arsuwiyi. “Jilïr Irpirir Yanapiriw churani, jupaw khithinakati mayipki jupanakarux aka kast qullanakx churapxani” sasaw qhanancht’awiyi./RAR